Update

BugDay Bangkok 2014 ตอน สวัสดี Automate Testing

BugDay Bangkok 2014 ตอน สวัสดี Automate Testing

BugDay เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการมาแบ่งปันประสบการณ์ในด้านของ Software Testing และ Software Quality Assurance/Control แบบที่ จับต้องได้ เน้นเอาประสบกาณ์มาแบ่งปันจากคนที่ลงมือทำจริงๆ